LATEST NEWS
ITEM ENGINEERING: the specialist supplier of valves, actuators and controls / The key expertise of ITEM is its in-depth knowledge of the product and market development for flow control product.

LATEST NEWS

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร

ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ปี 2561

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้รับการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในส่วนของธุรกิจขนาดกลาง-ย่อม (CAC-SME) นับเป็น SME กลุ่มแรกของประเทศที่ผ่านการรับรองนี้

มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง

Announcement of the change logo and seal of the item Engineering Co., Ltd.

Announcement of the change logo and seal of the item Engineering Co., Ltd. is effective from 2018 onwards.

งานแสดงสินค้า Pumps and Valves Asia 2016

วันแสดงสินค้า 1-4 มิถุนายน 2558 เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

งานแสดงสินค้า Pumps and Valves Asia 2014

วันแสดงสินค้า 4-7 มิถุนายน 2557 เวลา : 10.00-18.00 น. สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

Bray Distribution Products

ITEM ENGINEERING is the specialist supplier of valves, actuators and controls in the K C MAHANAKORN Group, who are the authorized distributor of BRAY, FLOW-TEK and RITE.

Copyright © ITEM ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.