LATEST NEWS
ITEM ENGINEERING: the specialist supplier of valves, actuators and controls / The key expertise of ITEM is its in-depth knowledge of the product and market development for flow control product.

บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

 บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

            คุณวินัย กำโชคชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเทม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้าร่วมรับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รางวัลดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยหอการค้าไทย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่มีการประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

 

 

Copyright © ITEM ENGINEERING CO.,LTD. All rights reserved.